Lesson #9 answers

In-class exercise answers:


1). 45 o 2). 62 o 3). 57 o 4). 62 o 5). 85 o
6). 60 o 7). 75 o
8). 40 o 9). 90 o 10). 140 o 11). 125 o 12). 32 o
13). 155 o 14). 172 o 15). A=40,B=140,C=40,D=140.
Homework answers:


1). a). 5/14 b). 10.11 c). ~40,90,~60,~135,180 o d). right,equilateral,isosceles
2). a). 45 o b). 60 o c). 120 o d). 65 o e). 15 o f). 70 o g). 60 o
3). a). 45 o b). 30 o c). 90 o d). 152 o e). 48 o f). 150 o g). 110 o h). 90 o
4). A=142,B=38,C=142.
5). a). 125 o b). 30 o c). 45 o d). 90 o
6). 125 o


Practice competition ( Measurement ) answers:
1). 72 feet 2). 60 3). 3600 4). 1440 5). 1/8
6). 31536000

Practice competition ( Spatial Sense ) answers:
1). 24 sq. cm. 2). 3/64 sq. mi. 3). 40 o 4). 140 o
5). 70 o 6). 47 o 7). 25 o